secretariat@spitalulcomanesti.ro

+4 0234 374 215

Anunț concurs 27.01.2017

| |

SPITALUL ORĂȘENESC „IOAN LASCĂR” COMĂNEȘTI (JUDEȚUL BACĂU) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

 • două posturi de medic în specialitatea Medicină  internă la Secția Medicină internă;
 • un post de medic în specialitatea Neurologien la Compartimentul Neurologie;
 • două posturi de medic în specialitatea ATI la Compartimentul ATI;
 • un post de medic în specialitatea Cardiologie la Compartimentul Cardiologie;
 • un post de medic în specialitatea Chirurgie generală la Compartimentul Chirurgie generală;
 • un post de medic în specialitatea ORL la Compartimetul ORL;
 • două posturi de medic în specialitatea Dermatologie la Compartimentul Dermatologie;
 • două posturi de medic în specialitatean Recuperare, medicină fizică și balneologie la Compartimentul BFT;
 • trei posturi de medic în specialitatea Medicină de urgență  la Camera de gardă;
 • un post de medic în specialitatea Medicină de familie la Camera de gardă;
 • două posturi de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 • două posturi de medic în specialitatea  Medicină de laborator pentru Laboratorul de analize medicale;
 • un post de chimist pentru Laboratorul de analize medicale;
 • două posturi de medic în specialitatea Medicină internă la Ambulatoriul integrat; 
 • două posturi de medic în specialitatea Diabet  zaharat, nutriție și boli metabolice la Ambulatoriul integrat;
 • două posturi de medic în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de Planning familial din cadrul Ambulatoriului integrat;
 • un post de medic în specialitatea Cardiologie la Ambulatoriul integrat;
 • un post de medic în specialitatea Gastroenterologie la Ambulatoriul integrat;
 • un post de medic în specialitatea ORL la Ambulatoriul integrat;
 • un post de medic în specialitatea Dermatologie  la Ambulatoriul integrat;
 • două posturi de medic în specialitatea Chirurgie  generală la Ambulatoriul integrat;
 • două posturi de medic în specialitatea Neurologien la Ambulatoriul integrat;
 • două posturi de medic în specialitatea Ortopedie  și traumatologie la Ambulatoriul integrat;
 • două posturi de medic în specialitatea Psihiatrie  la Ambulatoriul integrat;
 • un post de medic în specialitatea Oftalmologie  la Ambulatoriul integrat;
 • un post de medic în specialitatea Nefrologie  la Ambulatoriul integrat;
 • un post de medic în specialitatea Urologie la Ambulatoriul integrat;
 • un post de medic în specialitatea Epidemiologie la CPCIN.

 Pentru posturile de medic,  la concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau hemist confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se hemis postul.

 Pentru postul de hemist, la concurs se pot prezenta chimiști debutanți, chimiști, chimiști specialiști sau principali.

 Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere în care se menționează postul pentru  care dorește să concureze;
 2.  copie xerox de pe diploma de medic/chemist  și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. copie a certificatului de membru al organizațieil profesionale cu viza pe anul în curs; 
 4. dovada/înscrisul din care să rezulte că nu  i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înfiin- țarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;  acte doveditoare pentru calcularea punctajuluil prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 5. cazierul judiciar;
 6. certificat medical din care să rezulte că este  apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 7. chitanță de plată a taxei de concurs;
 8. copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită în contul: RO47TREZ06321F330800XXXX deschis la Trezoreria municipiului Moinești.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic/chimist specialist.

Spitalul oferă slariu conform prevederilor legale în vigoare, condiții de muncă deosebite, posibilități de perfecționare și promovare.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0234.37.42.15, int. 106.