ASISTENȚI MEDICALI

Nr. 2051 Data: 08.04.2015

A N U N Ț

Spitalul Orăşenesc ,,IOAN LASCAR" Comanesti organizează in data de 05.05.2015 ora 12,00 , la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
- 1 post vacant de asistent medical in cadrul Sectiei Medicina interna-LABORATOR ENDOSCOPIE DIGESTIVA;
- 1 post vacant de asistent medical in cadrul Cabinetului Pediatrie;

I. Conditiile de participare la concurs

1. Conditii generale:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul
de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

2. Conditii specifice:
Absolvent al invatamantului superior de specialitate cu diploma de licenta sau diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani, sau absolvent de scoala postliceala sanitara sau echivalenta.
Vechime ca asistent medical minim 1 an

II. Dosarul de concurs

- cerere/formular de inscriere;
- copia actului de identitate ;
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa caz in specialitate ;
- cazierul judiciar;
- adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de medicul de familie ;
- copia fisei de evaluarea performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la şcoala absolvită
- curriculum vitae
- copii după actele de stare civilă
- copie dupa certificatul de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. cu viza la zi si adeverinta de laO.A.M.G.M.A.M.R.
- copie dupa chitanta de plata a taxei de participare la concurs de 50 lei.

Copiile dupa actele sus-mentionate se prezinta insotite de documentele originale sau in copii legalizate.
Dosarul de concurs se va depune la biroul RUNOS pana la data de 20.04.2015, ora 15°°. Dosarele se primesc zilnic intre orele 11°° -15°°.
Informatii suplimentare la biroul RUONS, tel 0234374215 int. 106.

III. Desfasurarea concursului

Concursul consta dintr-o proba scrisa si o proba orala sau interviu.
Proba scrisa consta in redactarea unei lucrari sau rezolvarea unui test grila, dupa caz, in prezenta comisiei de concurs.
Fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10 de catre fiecare membru al comisiei de concurs.
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea probei orale.
Stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe posturile vacante scoase la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

IV. Tematica si bibliografia

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR VACANTE DE ASISTENT MEDICAL LA SECTIA MEDICINA INTERNA
1. URGENTELE APARATULUI RESPIRATOR
2. URGENTELE APARATULUI CARDIOVASCULAR
3. URGENTELE ABDOMINALE
4. URGENTELE NEUROLOGICE
5. SOCUL
6. RESUSCITAREA CARDIORESPIRATORIE (BLS)
7. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR
8. RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE SI PATOLOGICE
9. PUNCTII, SONDAJE, SPALATURI, CLISME
10. NORME DE PREVENIRE SI CONTROL A INFECTIILOR NOSOCOMIALE
11. DREPTURILE PACIENTULUI
12. EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL
13. ETICA SI DEONTOLOGIA IN EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL
14. FISA POSTULUI DE ASISTENT MEDICAL

BIBLIOGRAFIE

Urgenţe medico- chirurgicale – Sinteze pentru cadre medii - Lucretia Titirca, Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali – Lucretia Titirca Ghidurile in resuscitare 2010 ale Consiliului european de resuscitare
Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului
Ordinul M.S. nr.916/2006 - privind Normele de supraveghere, prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
Codul de etică şi deontologie al asistentului medical
Fisa postului asistentului medical

p/MANAGER,

DR. IORDACHE TIBERIU STEFAN

Website-ul www.spitalulcomanesti.ro, administrat de Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, folosește cookie-uri necesare în scopul de a vă oferi o cât mai bună experiență de navigare pe website. Pentru mai multe detalii cu privire la cookie-urile utilizate, puteți accesa meniul GDPR.