ANUNȚ CONCURS

| |

SPITALUL ORASENESC „IOAN LASCAR” COMANESTI (JUDETUL BACAU) ORGANIZEAZA IN DATA DE

16 IUNIE 2016 CONCURS, in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotarirea 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,  coroborat cu ORDINUL nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar,

 

PENTRU  OCUPAREA PE PERIOADA DETERMINATA A URMATOARELOR FUNCTII CONTRACTUALE DE EXECUTIE TEMPORAR VACANTE

 • 1 post infirmiera, in cadrul Sectiei  MEDICINA INTERNA;

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice stabilite prin fişa postului pentru ocuparea respectivei funcţii contractuale.

(1) CRITERII GENERALE:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

(2) CRITERII SPECIFICE:

-              Nivel studii - generale;

-              Fara conditii de vechime.

 

PROBE DE CONCURS:

-              Proba scrisa: – test grila cu intrebari din bibliografia de concurs.

-              Proba practica;

-              Proba interviu: – interviu de specialitate.

(3) DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

3.1. Documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Spitalului Orasenesc “Ioan Lascar” Comanesti, in care se va mentiona postul si locul de munca pentru care se candideaza (cererea tip se ridica de la Serviciul RUNOS) ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţa medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) dosar cu sina;

i) copia chitanţei cu care s-a achiat taxa de concurs  - 50 lei.

 

3.2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

3.3. În cazul documentului prevăzut la pct. 3.1. lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

3.4. Actele prevăzute la pct.3.1. lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se depune la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalul Orasenesc „IOAN LASCAR” Comanesti (Judetul Bacau).

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Spitalui Orasenesc „IOAN LASCAR” Comanesti (Judetul Bacau) sau  la tel: 0234.37.42.15/0234.37.42.19, int. 106 – Ec. Nica Aurica.

 

 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 

Nr.

crt.

Etapa concursului

Data

1

Constituirea Comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor (pana la data publicarii concursului)

01.06.2016

2

Anuntarea organizarii concursului la sediul unitatii, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , pe site-ul unitatii  si   pe site-ul Primariei Comanesti   (cel putin 10 zile lucratoare inainte de prima proba)

01.06.2016

 3

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs (in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii anuntului)

08.06.2016

ora 15:00

4

Data selectiei dosarelor (max. 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere)

09.06.2016

5

Data afisarii la sediul si pe site-ul unitatii a rezultatului selectiei de dosare (in termen de 1 zi lucratoare de la selectare)

09.06.2016

ora 15:00

6

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul selectiei de dosare (in termen de cel mult o zi lucratoare de la afisarea rezultatului selectiei)

10.06.2016

7

Data afisarii rezultatelor contestatiilor privind selectia de dosare (in termen de max. o zi de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor)

13.06.2016

ora 10:00

8

Data probei scrise (max.3 ore), a probei practice si a interviului (cel putin 10 zile lucratoare de la publicare)

16.06.2016

ora 10:00

9

Data afisarii rezultatului probei scrise, a probei practice si a interviului (max. 1 zi lucratoare de la finalizarea probei)

16.06.2016

10

Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei scrise, a probei practice si a interviului (cel mult o zi lucratoare de la afisarea rezultatului)

17.06.2016

11

Data afisarii rezultatului final al concursului (max. 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiei)

20.06.2016

 

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 16.06.2016 PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INFIRMIERA in cadrul  Sectiei MEDICINA INTERNA

 

1.  REGULI LE FUNDAMENTALE IN ACTIVITATEA  DE CURATENIE  SI DECONTAMINARE

2.  IGIENA   MAINILOR  SI PROTOCOLUL DE SPALARE A MAINILOR

3.  PRECAUTIUNILE  UNIVERSALE

4.  PRECAUTIUNILE  STANDARD  DE  PREVENIRE   A  INFECTIILOR (PROCEDURI)

5.  PROTOCOL PRIVIND SPALAREA SI DEZINFECTIA ZILNICA  A SALOANELOR SI GRUPURILOR SANITARE

6.  INTRETINEREA  CURATENIEI  SI DECONTAMINAREA  SALOANELOR

7.  INTRETINEREA   CURATENIEI  SI DECONTAMINAREA  GRUPURILOR SANITARE

8.  INTRETINEREA  CURATENIEI   HOLURILOR  SI SCARILOR

9.  INTRETINEREA  (PRELUCRAREA) USTENSILELOR  FOLOSITE PENTRU EFECTUAREA   CURATENIEI

10. DEPOZITAREA  PRODUSELOR SI USTENSILELOR  FOLOSITE   LA EFECTUAREA   CURATENIEI  SI DECONTAMINARII

11. INTRETINEREA  CURATENIEI  SALILOR DE TRATAMENT

12. COLECTAREA,  AMBALAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA   SI RETURNAREA LENJERIEI

13. FISA POSTULUI DE INFIRMIERA